Home
Wir über uns
Termine-Aktivitäten
Aus unserer Heimat
Brempt
Elmpt
Laar
Niederkrüchten
Overhetfeld
Oberkrüchten
Omas Kochbuch
Heimatlieder
Pressespiegel
Fotoarchiv
Literatur
Mundart
Ahnenforschung
Kaufangebote
Mitglied werden
Interessante Links
Geschützter Bereich
Kontakt / Impressum


 Heimatlieder

 

 Laarer Heimatlied

Melodie: Alfred Schürkens

Text: Käthi Erkens

 

1. Wii e Köärke Sonk so kleen,

op de Wält so jruet on schön,

leggt mi Dörepke, do bön ech deheem.

Wat dat Wörtsche „Heimat“ hett,

völlt mi Hart heij voller Jlökk,

ja mi Dörepke lott ech niimals lang alleen.

 

Refräng:

Minne Hemmel op de Eärd,

es mi Loar so kleen,

on vörr jaarnikks op de Wält tuusch ech dat en.

All di Hüskes en et Jröön

Dat Kapällke kleen,

wo di Ladder Pädde hutsche,

nää wat es dat schön.

Minne Hemmel op de Eärd, es mi Loar so kleen,

on ech sägg et allemoale jraad eruut:

Ja so lang ech leäv, on mi Hart noch schleet,

kritt man mech heij ut dat Dörepke net eruut.

 

2. Ene ächte Ladder wett,

wo de „Schluet“ von Daach noch leggt.

Och der „Riitharrik“ on et „Ladder Brook“.

Wo der „Möllerhoaf“ sech vöngt

On et „Wietepääschke“ kleen,

üeverool ömm Loar erömm do es et schön.

 

3. Vörr oos Lüü der jröttste Schtoat,

es en Loar di Borner Schtroat.

Et jefft Boaveloar on Ongeloar.

An der Riitharrik en der Dreij

Do es Boaveloar vorbeij,

wat nou kömmt es Ongeloar,

so es dat heij.

 

4. Be di Hüskes noij on aat,

bloije Blueme on wääst Schlaat,

on man klängert och noch vörr de Düer.

All di Kenger jruet on kleen,

loope uut on loope een,

beij der Nabber – so als wüere se deheem.

 

5. Wat ene Ladder och net schoijt,

es ene dekke Knubbel Vroijd,

on de Wertschaft es dann voll jedoijt.

Send di Ladder bejeneen,

jonnt se net so flott naheem

on se sägge all, en Loar do es et schön.

 

6. Eines Taares mot ech wäch, on ech komm dann nii mier tröök,

dänn ech woar en Loar bloos op Besöök.

Komm ech an de Hemmelsdüer,

schtäll ech mech beij Petrus vüer:

wo ech woar do es et schön,

dänn ech komm sovort ut Loar.

 

 

 


Krüchtener Heimatlied

  (Josef Bosch)

 

1)

Schwalmtal du mein Heimatland,

in `Krüchten meine Wiege stand.

wo wir als Kind froh und frei

die Jugendzeit schnell ging vorbei.

Zur Heimat zieht es stets mich hin

Hier ist’s, wo ich am liebsten bin.

Oh, du schöne Zeit, wie liegst du so weit.

  

Refrfain:

`Krüchten liegt im Tal der Schwalm

Umrahmt von Wäldern, Flur und Halm.

Ringsum herrlich Blümlein stehn

am Lenkbrooksberg auf den Schleekerhöhen

schön ist obendreinder Ort

weil blühen hübsche Mädchen dort.

Ja, wer einmal dich hat gesehen

ruft: „ `Krüchten, wie bist du so schön“.

 

2)

Dort kenn ich jedes „alte Haus“

Sogar im Traum find ich mich aus.

Wie lebt sichs da so unbeschwert

Hab so manches Gläschen geleert.

Hier hab ich mit so mancher Maid

geherzt, gelacht zum Zeitvertreib.

Oh, du schöne Zeit, wie liegst du so weit.

  

Refrain:

`Krüchten liegt im Tal der Schwalm

Umrahmt von Wäldern, Flur und Halm.

Ringsum herrlich Blümlein stehn

am Lenkbrooksberg auf den Schleekerhöhen

schön ist obendreinder Ort

weil blühen hübsche Mädchen dort.

Ja, wer einmal dich hat gesehen

ruft: „ `Krüchten, wie bist du so schön“.

 

3)

Die Menschen von besonderer Art

Sind deftig, mit Humor gepaart

So arbeitsam und so gut

Voller Frohsinn und Edelmut.

Drum, sei’s auch immer hin:

„Bin stolz drauf, dass ich Krüchtner bin!“

Ja, der schönen Zeit, sei dies Glas geweiht.

  

Refrain:

`Krüchten liegt im Tal der Schwalm

Umrahmt von Wäldern, Flur und Halm.

Ringsum herrlich Blümlein stehn

am Lenkbrooksberg auf den Schleekerhöhen

schön ist obendreinder Ort

weil blühen hübsche Mädchen dort.

Ja, wer einmal dich hat gesehen

ruft: „ `Krüchten, wie bist du so schön“.

 

 

 

 

 


 

 

Oos Älempt


 

 

von Karl-Heinz Achten

 

 

 1. Oos Älempt, dot es e schuen Dorep,                    gesungen in Anlehnung an die Melodien:

woa leäve es der motte weärt.

Doa trööfs Dou Lüü noch op de Schtroat,                    Versunken ist die Frühlingszeit....

di sägge Dech der Daarestiit.                                           - Musik: Robert Stolz-

On es et Dech ooch änns neet jood,          

denk mar an Älempt jeär;                                                            und

et wörrd Dech dann jonts onverhoots.

e jruet Schpier beäter weär.

 

Refrain: Lott oss mar lang noch leäve heij            Grüßt mir das blonde Kind vom Rhein

                  jesällich on devrie,                                         - Musik: Mertens-Heise -

                  lott oss mar lang noch leäve heij                                  ( Refrain )

                  jesällich on devrie

 

2.   Wea Älempt neet kännt möt sinn Keschtiel                          der motte weärt - lohnenswert

on sinne jruete, schtaatse Märet,                                                    onverhoots - unverhofft

möt Hanse Hüsske neäveaan                                                         Schpier – Halm, Stück

on träkk an der Pestuerschbärich,                                                  devrie - zufrieden

dea mott mar kiike tösche Schwalem

on Beäk bös Överjeväld.                                                               Keschtiel - Kastell, Schloß

el Boosch möt Häij on Weäch möt Mällem

dot alles hätt oos Älempt.                                                             schtaats – schön, prächtig

 

Refrain:

 

3.   En Älempt, doa vööl ech mech deheem,                                        träkk - direkt

woa ech Jott Donk jeboare bönn;

doa böös Dou neet sue jonts alleen                                                   Häij - Heide

on häss ´ne jruete Hoop Vröng:                                                     Vröng - Freunde

Jesangverrain av Klängerklub,                                                       Mällem - Sand

Schötteräij möt Jesällichkeet,

Schport on wat et all jäfft de duen                                                 Schötteräij - Schützen

en Vraid on ooch en Leed

 

Refrain:

 

4.   Äs ech änns Älempt verloate häbb,

moosch lange Tiit on wiit ewäch

van Kerek, Kepäll on Lüü sue nätt,

minn Hart dot schtong desägges schtäll.                                        Hart - Herz

Ech seän mech na minn Ällersch Huus                                           desägges - sozusagen

on nan minn Meädsche tröök.                                                        Ällersch - Eltern

Wänn op heem aan der Kerektuere jrööst,                                      jrööst - grüßt

vööl ech weär et jontse Jlökk.

Refrain:

 

5.   Minn Modderschproak es Älempter Plott,

dot kalle vörr allemoale sier;                                                          kalle - sprechen

et klengt sue heemisch , kallt sech flott,

on niemes meest dot ärich jeär.                                                     meest - vermist

On äs ech dann änns schtärve sall,                                                vertälle - erzählen

et es dann Härrjotts Wäll;                                                               Wäll - Wille

ech hoap, ech dörrev vertälle dann

doaboave noch van oos Älempt.

Refrain:

möt Tsint Händrik, 14. Juli 2000

( värtände Juli twiedujschend )

 

 


Lied von Overhetfeld

Ech hebb Dech jeär!

 Theo Coenen

 

Min Överjefeld, ech hebb Dech jeär,

On heits Do ongendronger Ree'r,

Ech nühm Dech mött en alle Welt -

Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!

 

Min Eldersch Hus mött Jahrt on Wej

De schöne Bongert -Bleu, on Bey,

Dott all bliff ömmer minne Steär -

Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

 

Min Schul, Dech weht ech jruhten Donk,

Bels Kengerhart on och Verstonk.

Bleev joht doch ömmer dinnen Heär -

Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

 

Min Jnadkepell hey "an de Hej",

Die twelf Apostel drömm op Rej,

Ott Klöckske röpt för noh 'e on fehr -

Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

 

Min Dorp es riek, min Dorp es reen,

Joht send de Lüh, eff jruet eff klehn.

Di Kenk de siehn es mech en Ehr -

Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

 

Min alles Do, ech hebb Dech jeär,

On heits Do ongendronger Ree'r,

Ech nühm Dech mött och zonger Jeld -

Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!

              

Anmerkungen:

 

Wej -Weide, Bleu -Blüte, Bey -Biene, Bels bildest. hey -hier, an de Hej -an der Heide, Rej -Reihe, fehr -fern, zonger -ohne

  

Quelle:

Heimatbuch der Erkelenzer Lande 1953 S. 22

 

 

 


Brempter Heimatlied

 

1)

Brempt das ist ein schöner Ort,

Juppheidu - Juppheida

Jeder gehet gern nach dort

Juppheidi - Heida

Der Weg von Schier der ist famos.

Man geht da wie auf lauter Moos.

Juppheidi - Juppheida

Juppheidi - Heidallala

Juppheidi - Juppheida - Juppheidi - Heida.

 

2)

Eh' man tritt in's Dorfhinein,

Juppheidi - Juppheida

Kommt man zur der Brück' von Stein

Juppheidi - Heida

wo sich dreht das Mühlrad

ladet ein zum Wellenbad.

Juppheidi - usw.

 

3)

Und der schöne Marktplatz dort,

Juppheidi - Juppheida

Ist fürwahr ein prächt'ger Ort

Juppheidi - Juppheida

Und ein Brunnen ist auch da

Wasser holt man fern und nah.

Juppheidi - usw

 

4)

Und die Häuser müsst ihr seh'n,

Juppheidi - Juppheida

Eins tut an dem andern steh'n

Juppheidi - Heida

Ist die Hütte noch so klein

vier Familien müssen rein

Juppheidi - usw

 

5)

Und ein Schuster wohnet dort

Juppheidi - Juppheida

Doch der klagt in einem fort

Juppheidi - Heida

Weil der Holzschuh im Gebrauch

Und er muss doch leben auch

Juppheidi - usw

 

6)

Und ein Barbier wohnet drin

Juppheidi - Juppheida

Der rasiert auch - geht ihr hin

Juppheidi - Heida

Kranke Uhren heilet er -

und dergleichen Dinge mehr.

Juppheidi - usw

 

7)

Drinnen sind fünf Krämer - Leut'

Juppheidi - Juppheida

Doch die sind nicht ganz erfreut

Juppheidi - Heida

Weil in Brempt just alt und jung

scheut 'ne große Rechnung

Juppheidi - usw

 

8)

Jeden Samstag - Sonntag-Abend

Juppheidi - Juppheida

Jeder Brempter sich dann labet

Juppheidi - Heida

Auf der Mühl' bei kühlen Trank

klebt er fest an der Bank.

Juppheidi - usw

 

9)

66 unter 8

Juppheidi - Juppheida

Wird dann feste dort gemacht

Juppheidi - Heida

Peter Schmitz mit eig'ner Hand

malt die Striche an die Wand

Juppheidi - usw

 

10)

Und dann wird zusammen gezählt,

Juppheidi - Juppheida

Peter Schmitz sich tüchtig quält

Juppheidi - Heida

Doch die Sache ist nicht groß

viel wird dabei keiner los.

Juppheidi -usw

 

11)

Heimlich schleicht man sich nach Haus'

Juppheidi -Juppheida

Liebchen macht die Türe auf

Juppheidi - Heida

Lieber Mann, du treibst's zu bunt

Hilfst uns alle auf den Hund.

Juppheidi -usw

 

12)

Bald gibt's dort auch Bahnanschluss

Juppheidi - Juppheida

Brauchst nicht laufen mehr zu Fuss

Juppheidi - Heida

Und im Dunkeln tappst du nicht

Taghell macht's elektrisch Licht

Juppheidi -usw

 


Oberkrüchtenlied

 

 

 


 

 

 

 

 

Heimat und Kulturverein Niederkrüchten 1975 e.V.  | info@heimatverein-niederkruechten.com